Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Czcionka:

Deklaracja dostępności

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. ks. F. K. Malinowskiego w Golubiu-Dobrzyniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bibliotekagd.pl

Data publikacji strony internetowej : 22 maj 2016 r.

Data istotnej aktualizacji : -.

 

Storna internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
– Filmy zamieszczone w serwisie nie posiadają napisów, audiodeskrypcji ani treści alternatywnych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu.
– Część fotografii oraz galerii zamieszczonych w serwisie nie posiada opisów alternatywnych, czyli technik udostępniających użytkownikom programów odczytu ekranu informacje o nietekstowych elementach strony internetowej.

 

Wyłączenia
– Dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
– Multimedia opublikowane przed 23 września 2020 roku zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
– Mapy zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
– Treści archiwalne nie wykorzystywane do bieżących zadań MiPBP w Golubiu-Dobrzyniu opublikowane przed 23 września 2019 roku i nie poddawane od tego czasu przebudowom i zmianom zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych oferowanych przez przeglądarki internetowe.

Strona wyposażona jest w mechanizm zmiany kontrastu na wysoki, oraz zapewnia możliwość trzystopniowej regulacji powiększenia tekstu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 22.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem: bibliotekagd@golub-dobrzyn.pl.

Powyższy adres służy również do składania wniosków o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skarg na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacja o procedurze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

Budynek 1: ul. Żeromskiego 11, 87-400 Golub-Dobrzyń

Do budynku prowadzi 1 wejście.

Dla czytelników i gości otwarte jest wejście główne, do którego prowadzą  schody od strony ul. Żeromskiego 11.

Do budynku prowadzi podjazd dla wózków osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Stopnie schodów wejściowych posiadają oznaczenia. Poza tym w budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku brakuje wind przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku znajduje się dostępna dla czytelników toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Pomieszczenie 2: Filia Osiedle Młodych, ul. Mickiewicza 6, 87-400 Golub-Dobrzyń

Pomieszczenia Filii znajdują się w piwnicach bloku mieszkalnego

Do Filii prowadzi 1 wejście.

Dla czytelników i gości otwarte jest wejście główne, do którego prowadzą  schody od strony ul. Mickiewicza 6.

Do Filii i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku brakuje wind przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami.

Pomieszczenie 3:  Wypożyczalnia , ul. Hallera 13, 87-400 Golub-Dobrzyń

Pomieszczenia Wypożyczalni znajdują się w Budynku Domu Kultury.

Do Wypożyczalni prowadzi 1 wejście.

Dla czytelników i gości otwarte jest wejście główne, do którego prowadzą  schody od strony parkingu.

Przy budynku znajduje się parking, na którym nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla Osób Niepełnosprawnych.

Do Wypożyczalni i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku brakuje wind przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami.

Zegar

Kalendarium

Październik 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny