Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

 

Deklaracja dostępności

Czcionka:

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. ks. F. K. Malinowskiego w Golubiu-Dobrzyniu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://golubdobrzyn.naszabiblioteka.com/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne:

– Filmy zamieszczone w serwisie nie posiadają napisów, audiodeskrypcji ani treści alternatywnych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu.
– Część fotografii oraz galerii zamieszczonych w serwisie nie posiada opisów alternatywnych, czyli technik udostępniających użytkownikom programów odczytu ekranu informacje o nietekstowych elementach strony internetowej.

 

Wyłączenia
– Dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
– Multimedia opublikowane przed 23 września 2020 roku zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
– Mapy zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
– Treści archiwalne nie wykorzystywane do bieżących zadań MiPBP w Golubiu-Dobrzyniu opublikowane przed 23 września 2019 roku i nie poddawane od tego czasu przebudowom i zmianom zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

 

Strona wyposażona jest w mechanizm zmiany kontrastu na wysoki, oraz zapewnia możliwość trzystopniowej regulacji powiększenia tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Dyrektor , adres poczty elektronicznej bibliotekagd@golub-dobrzyn.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 56 683 24 05. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek 1: ul. Żeromskiego 11, 87-400 Golub-Dobrzyń

Do budynku prowadzi 1 wejście.

Dla czytelników i gości otwarte jest wejście główne, do którego prowadzą  schody od strony ul. Żeromskiego 11.

Do budynku prowadzi podjazd dla wózków osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Stopnie schodów wejściowych posiadają oznaczenia. Poza tym w budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku brakuje wind przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku znajduje się dostępna dla czytelników toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Pomieszczenie 2: Filia Osiedle Młodych, ul. Mickiewicza 6, 87-400 Golub-Dobrzyń

Pomieszczenia Filii znajdują się w piwnicach bloku mieszkalnego

Do Filii prowadzi 1 wejście.

Dla czytelników i gości otwarte jest wejście główne, do którego prowadzą  schody od strony ul. Mickiewicza 6.

Do Filii i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku brakuje wind przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami.

Pomieszczenie 3:  Wypożyczalnia , ul. Hallera 13, 87-400 Golub-Dobrzyń

Pomieszczenia Wypożyczalni znajdują się w Budynku Domu Kultury.

Do Wypożyczalni prowadzi 1 wejście.

Dla czytelników i gości otwarte jest wejście główne, do którego prowadzą  schody od strony parkingu.

Przy budynku znajduje się parking, na którym nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla Osób Niepełnosprawnych.

Do Wypożyczalni i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku brakuje wind przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2023 9 wydarzeń w tym miesiącu

Imieniny